Day: August 21, 2021

ความสำคัญของการผลิตสารเคมีความสำคัญของการผลิตสารเคมี

ในยุคปัจจุบันนั้นล้วนแต่มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มปิโตรเคมีเช่น พลาสติก ยาง หรืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board) ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมีการเติมสารเคมีด้วยกันทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมในด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งนี้สารเคมีนั้นจะช่วยในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่ธุรกิจการสร้างโรงงานผลิตสารเคมีนั้นจึงได้เข้ามามีบทบาทในการรองรับความต้องการสารเคมีในแต่ละภาคอุตสาหกรรม  ความสำคัญของสารเคมี  โรงงานผลิตสารเคมีนั้นมีวัตถุประสงค์ในการผลิตสารเคมีที่สามารถตอบโจทย์ให้กับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรมยางรถยนต์นั้นจะต้องใช้สารเติมแต่งในการทำให้ยางนั้นสามารถขึ้นรูปได้ เช่น กำมะถัน ซิลิกา เป็นต้น