Tag: เครื่องวัดขนาดอนุภาค

เครื่องวัดขนาดอนุภาค

หลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาคหลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาค

ในการวัดขนาดของอนุภาคนั้น โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน ก็คือ การวัดขนาดอนุภาคในของเหลว และการวัดขนาดอนุภาคในอากาศ โดยในการวัดขนาดของอนุภาคนั้นก็จะมีวิธีการวัดที่แตกต่างกันและมีหลากหลายวิธีในการวัด ไม่ว่าจะเป็น การวัดขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ , การวัดขนาดอนุภาคด้วยการใช้วิธีตกตะกอน , การวัดขนาดอนุภาคด้วยการหาปริมาตรของอนุภาค และอีกหลากหลายวิธี ซึ่งตัว เครื่องวัดขนาดอนุภาคก็มีหลายรูปแบบเช่นกัน โดยในที่นี้เราจะมาดูวิธีการทำงานหรือหลักในการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาคว่ามีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง หลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาค หัวใจสำคัญในการวัดขนาดอนุภาคคือ เซนเซอร์ (Sensor) ซึ่งเทคนิคของเซนเซอร์นั้นจะเป็นการใช้ลำแสงเลเซอร์ในการส่องผ่านอนุภาคแล้วทำการตรวจวัดแสงที่มากระทบหรือการตรวจวัดแสงที่ถูกดรอปไป โดยในการเลือกโหมดของเซนเซอร์นั้นก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคอีกที โดยในหลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาคนั้น จะเริ่มที่แหล่งกำเนิดแสงหรือจุดกำเนิดแสง ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงนี้จะผลิตแสงที่ความถี่ ๆ