Create Something Awesome Today General หลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาค

หลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาค

เครื่องวัดขนาดอนุภาค

ในการวัดขนาดของอนุภาคนั้น โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน ก็คือ การวัดขนาดอนุภาคในของเหลว และการวัดขนาดอนุภาคในอากาศ โดยในการวัดขนาดของอนุภาคนั้นก็จะมีวิธีการวัดที่แตกต่างกันและมีหลากหลายวิธีในการวัด ไม่ว่าจะเป็น การวัดขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ , การวัดขนาดอนุภาคด้วยการใช้วิธีตกตะกอน , การวัดขนาดอนุภาคด้วยการหาปริมาตรของอนุภาค และอีกหลากหลายวิธี ซึ่งตัว เครื่องวัดขนาดอนุภาคก็มีหลายรูปแบบเช่นกัน โดยในที่นี้เราจะมาดูวิธีการทำงานหรือหลักในการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาคว่ามีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง

เครื่องวัดขนาดอนุภาค

หลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาค

  • หัวใจสำคัญในการวัดขนาดอนุภาคคือ เซนเซอร์ (Sensor) ซึ่งเทคนิคของเซนเซอร์นั้นจะเป็นการใช้ลำแสงเลเซอร์ในการส่องผ่านอนุภาคแล้วทำการตรวจวัดแสงที่มากระทบหรือการตรวจวัดแสงที่ถูกดรอปไป โดยในการเลือกโหมดของเซนเซอร์นั้นก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคอีกที
  • โดยในหลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาคนั้น จะเริ่มที่แหล่งกำเนิดแสงหรือจุดกำเนิดแสง ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงนี้จะผลิตแสงที่ความถี่ ๆ หนึ่งออกมาจากนั้นจะถูกรวมแสงโดยตัวที่เรียกว่าเลนส์รวมแสง แล้วส่องผ่าน Flow cell เข้าไปซึ่งแสงนั้นจะถูกบังคับโดยอนุภาคจากนั้นแสงที่เหลือจะถูกตรวจจับด้วยเครื่องตรวจจับหรือที่เรียกว่า Detector ตัวเครื่องตรวจจับนี้จะมีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงก่อนที่จะส่งผ่านไปยังเคาท์เตอร์ โดยตัวเคาท์เตอร์ก็จะทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ได้มานั้นเป็นขนาดของอนุภาคเพื่อนำไปแสดงผลในลำดับต่อไป
  • นอกจากนี้ตัวเครื่องวัดขนาดอนุภาคยังประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ Sampler , Sensor และ Counter ซึ่งตัว Sampler จะทำหน้าที่ในการนำกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการหาขนาดอนุภาคผ่านเข้าไปในเซนเซอร์ ส่วนตัว Sensor นั้นเปรียบเสมือนดวงตาของระบบ เพราะภายในเซนเซอร์จะมีตัวที่ทำหน้าที่คัดกรองอนุภาค ส่วน Counter นั้นถ้าเปรียบได้คงเปรียบเหมือนสมองของระบบ เพราะตัวเคาท์เตอร์จะทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากเซนเซอร์ออกมาเป็นขนาดของอนุภาคเพื่อให้ผู้ใช้ได้นำไปใช้งานต่อไปได้

เราจะเห็นหลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาคกันแล้วว่ามีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร ซึ่งภายในเครื่องก็มีส่วนประกอบต่าง ๆ มากมายและมีรูแปบบที่แตกต่างกันตามการใช้งาน